راهکارهاي جامع بانکي و بيمه با هم يکپارچه مي‌شوند

تاریخ انتشار: 1395/08/08

در نشست ساليانه شرکت توسن که با حضور مديران ارشد بانک هاي طرف قرارداد شرکت توسن وتني چند از مديران عامل ، مديران مالي و فناوري اطلاعات شرکتهاي بيمه طرف قرارداد فناوران برگزار شد ، محصول مشترک پرداخت خسارت فناوران از طريق سرويس پرداخت ويژه توسن بوم ، رونمايي شد .

مهندس قلاتي که به همراه دکتر دقيقي مشاور ارشد فناوران در اين نشست شرکت کرده بود ،در سخنان خود قبل از رونمايي از محصول فوق ، اشاره کرد که يکي از بحث‌هاي موجود در صنعت بيمه موضوع پرداخت است که فناوران در سالهاي گذشته در اين مورد فعاليتهاي گسترده اي را با نظام بانکي انجام داده است و اکنون نيز با همکاري شرکت توسن موضوع پرداخت به صورت يکپارچه با بانکهاي طرف قرارداد توسن و بدون دخالت دست انجام خواهد شد. از جمله محصولات مشترک ديگر توليد شده با شرکت توسن صورتحساب بانکي ويژه صنعت بيمه مي باشد. وي گفت که در ادامه همکاريهاي مشترک فناوران با نظام بانکي از جمله بانکهاي طرف قرارداد شرکت توسن ، ارائه بيمه‌هاي خرد از طريق سيستم بانکي و به صورت يکپارچه با صنعت بيمه در دستور کار قرار مي گيرد و اين همکاري در نهايت منجر به ايجاد مدل بانک بيمه خواهد شد.

در ادامه نشست ساليانه توسن ،يوسف قلاتي رئيس هئيت مديره شرکت فناوران اطلاعات خبره بزرگترين شرکت ارائه‌دهنده راهکارهاي جامع بيمه‌اي درباره مدل بانک-بيمه (Bancassurance) توضيحات جامع تري به حضار ارائه نمود.